V sobotu 10. 3. 2018 se konala Valná hromada TJ Sokol Dříň za účasti 20 členů. Valnou hromadu zahájil starosta jednoty bratr Zdeněk Rohlíček "Slovem starosty". Zrekapituloval druhý rok jeho působení ve funkci starosty a přednesl analýzu činnosti jednoty.

Vážení sokolové, sestry a bratři,

Stejně jako v loňském roce Vás všechny vítám na Valné hromadě Tělocvičné jednoty Sokol Dříň, a dovolím si letem světem zhodnotit uplynulý rok 2017 z několika úhlů pohledu. Hned v úvodu musím určitě zhodnotit dobrou kvalitu všech činovníků ve sportovních oddílech, protože bez řádné základny nemůže ani jednota existovat. Osobní pochvala potom směřuje ke všem, kteří v loňském roce odpracovali své brigádnické hodiny. Taktéž děkuji těm, kteří neměli pro brigádu časový prostor a hodiny finančně nahradili. Určitě bych tady mohl dlouze hovořit o veškerých úspěších oddílu stolního tenisu, ale i o oddílu zápasu, který pracuje s mládeží a drobotinou. Věřím, že akce typu 1. Josefovský turnaj nebo tradiční vánoční turnaj zmíní předseda sportu nebo vedoucí oddílu stolního tenisu.

Rok 2017 se promítl do zvýšené práce výboru, kdy katastrofickým scénářem bývalá ministryně MŠMT Kateřina Valachová pozastavuje poskytování neinvestičních dotací z důvodu dotační kauzy, která se údajně týká předsedy FAČR Miroslava Pelty. Následovalo rozhodnutí o zrušení IV. programu MŠMT, údržba a provoz sportovních zařízení, který se přímo dotýká i naší jednoty. Během roku proběhlo několik článků v tisku, kdy bylo poukazováno právě na hlavní spolek ČOS a přidružené spolky jednot, které budou údajně jediné, které dotace získají a budou si tedy moci v zimě v klidu zatopit. Podobně nás ubezpečovala na web stránkách ČOS i starostka sestra Hana Moučková. V závěru roku jsme tedy doopravdy slíbenou dotaci získali, ale ve výši, o které osobně musím konstatovat „ jedná se o provokaci nebo silvestrovský vtip“. Naše jednota má náklady na provoz cca 50 tis./rok, což jsou pouze náklady energií. Přidělená dotace 6600,-Kč včetně pravidel navýšení daného programu pokryje tedy 2 měsíce provozu v roce.

Díky dobrému hospodaření jak jednoty, tak členů výboru, můžu konstatovat, že i ten loňský rok jsme zvládli napříč nepřízni finančních příjmů. Hlavními důvody byly 2 ukazatele. Za prvé jsme splnili úkol VH ohledně výměny okapů, kdy celkové náklady byly sponzorovány, a mohli jsme určenou částku z rozpočtu využít na jiné akce. Druhou nezajímavou položkou byla výzva Finančního úřadu pro Středočeský kraj k zaplacení daně z nemovitosti, která měla původně činit cca 70 tis. Po několika osobních jednáních a písemné korespondenci s pracovníky FÚ bylo podáno daňové přiznání s nárokem na osvobození od daně. Osobně se snažím angažovat vždy, kdy se jedná o peníze nás všech, tedy s péčí řádného hospodáře. Není nic jednoduššího, než prohlásit, že tisíc korun za rok na oddílových příspěvcích je na energie málo, a navýšit oddílové příspěvky např. na 200,-Kč/měsíc. Pokud tak začnu někdy uvažovat, ubezpečuji Vás, že to nebude z postu starosty. Co se týče vyřízených dotací za rok 2017, musím tady před VH poděkovat našim sponzorům a to firmě Beznoska s.r.o. a Magistrátu města Kladna, kterým byly na konci roku zaslány děkovné dopisy spolu s vyúčtováním finanční dotace.

Nelze se nezmínit, že oficialitou zápisu do veřejných rejstříků se plně změnil chod všech registrovaných spolků. Navýšení byrokratických opatření, které přímo souvisí s každoročním vkládáním účetních závěrek, nebo výročních zpráv, mají případný dopad v podobách finančních sankcí. To donutilo i naši jednotu ke zřízení datové schránky. Výhodou jsou ušetřené výdaje za poštovné a potvrzení od příslušného soudu, že písemnosti byly přijaty. V minulosti jsme zasílali podklady na nosičích CD k hlavnímu spolku, tedy ČOS a ten měl informace předat obvodnímu soudu. Bohužel, naší zpětnou kontrolou nelze jiné písemnosti, než stanovy ČOS, dohledat. Podobný osud je vesměs u všech dalších jednot, které datové schránky nemají. Na druhou stranu jsme povinni zřízením datové schránky u FÚ podávat veškerá přiznání pouze elektronicky, a v případě podání v papírové podobě nám může hrozit pokuta do výše 2000,-Kč. Osobně se domnívám, že roční zkušenosti s datovou schránkou a hlavně úspora na dodejkovém poštovném a časové úspoře je pro jednotu kladem a nikoli záporem. Díky veřejnému rejstříku nejsme vidět pouze u státních orgánů, jako jsou soudy nebo FÚ, ale obecně na internetu jako každá právnická osoba, a proto se musíme v budoucnosti připravit na různá jednání i s dalšími dozorovými orgány. Na konci roku 2017 zazněly informace, že např. v Unhošti a Zlonicích provedli kontrolu sokoloven hasiči. I z tohoto důvodu musím pochválit br. Hurta, který zajišťuje mimo jiné revize plynových zářičů a hasicích přístrojů.

Od minulého zasedání VH se výbor sešel celkem 4, ale častá komunikace probíhala přes email nebo individuálně podle řešeného problému. Musím poděkovat výboru, zvláště těm členům, kteří ve svém volnu a bez jakékoli finanční motivace byli schopni zařizovat potřebné úkoly často i v osobní režii. Na druhou stranu chci připomenout ostatním členům, zvláště těm mladším, že příští rok bude dle stanov ČOS rokem volebním a pokud i tento rok bude veškerá administrativní práce stát pouze na několika jednotlivcích výboru, je dosti pravděpodobné, že někteří členové, ne-li celý výbor na své funkce rezignuje. Z mého pohledu je v současnosti největší problém s funkcí hospodáře jednoty, a proto zde na Vás na VH, jakožto nejvyšší orgán jednoty apeluji, jakým způsobem budeme celou věc řešit, a věřím, že v diskuzi dojdeme i k výsledku.

Na závěr mého slova je potřeba si připomenout, že přesto, že jeden sportuje u stolu pro stolní tenis, druhý zápasí na žíněnce a třetí třeba sportuje všestrannost, jsme všichni členové „Sokola“ a rok 2018 je již tradičně rokem „všesokolského sletu“. Župní slet v Kladně na sletišti je plánován na květen, a přestože z naší jednoty nevzešli žádní cvičenci, věřím, že si podívanou nenecháte ujít alespoň jako diváci. Děkuji ze pozornost, a doufám, že i v letošním roce se naše předsevzetí z usnesení této VH podaří splnit.

br. Zdeněk Rohlíček, starosta (slovo starosty) VH dne 10. 03. 2018