V sobotu 23. 3. 2019 se konala Valná hromada TJ Sokol Dříň za účasti 18 členů. Valnou hromadu zahájil starosta jednoty bratr Zdeněk Rohlíček "Slovem starosty". Zrekapituloval celé tříleté období jeho působení ve funkci starosty a přednesl analýzu činnosti jednoty.

Vážení sokolové, sestro a bratři

Nejdříve Vás všechny vítám na Valné hromadě (dále jen VH) Tělocvičné jednoty Sokol Dříň, která je také po tříletém období opět i VH volební. Z tohoto důvodu se pokusím zhodnotit celé tříleté období.

Mandát starosty jsem dostal od VH v roce 2016 a spolu s celým výborem jsme prošli zdárně až do dnešní VH. Věřte, že to určitě nebyla cesta lehká, ale i za pomoci Vás, tedy členů Jednoty, se podařilo jistě mnoho záslužné práce. Pokud tedy shrnu ty nejzákladnější mezníky během funkčního období, nelze nezmínit brigády, které možná nejsou hodnoceny všemi členy kladně, ale přes prvopočátky jsou velkým přínosem Sokola a pro určitou skupinu slouží k určitému stmelování mimo sportoviště. Také Ti, co zvolili místo práce finanční náhradu, přistupují ke svým povinnostem daleko svědomitěji. Věřím, že všichni se snaží v rámci svých možností přispět, ale dovolím si tady přeci jenom jedno jméno vyslovit, a to je br. Jan Husák, který se i ke svému věku do většiny těchto činností aktivně zapojuje.

V roce 2016 došlo k navýšení členských příspěvků (ČOS) a v loňském roce si VH odhlasovala navýšení oddílových příspěvků v oddíle stolního tenisu o 50% z důvodu pokrytí hlavně provozních výdajů sokolovny. Přestože se výbor během celého volebního období snažil získávat různé granty a dotace, ne všechno, co bylo představou, se splnilo. Každý rok se nám podaří získat dotaci od Magistrátu města Kladno, pravidelností je i peněžní dar od společnosti Beznoska, případně Peníze.cz. Další peníze Jednota získává z pronájmu služebního bytu a pronájmu venkovních ploch. V loňském roce se podařilo dokonce propůjčit veškeré prostory Sokola Dříň filmařské společnosti, která nám následně poskytla finanční dar na zkvalitnění potřeb Jednoty. V letošním roce také končí 5 období bezplatného pronájmu volebním komisím, a proto nám Magistrát města Kladno bude opět za volební okrsek v době voleb proplácet pronájem. Toto se netýká voleb do Parlamentu EU, které proběhnou letos v květnu, protože smlouva končí až v červnu 2019. Na některé sportovní aktivity částečně přispívá župa Budečská a regionální svaz stolního tenisu Kladno. V loňském roce jsme zareagovali na výzvu MŠMT „Můj klub 2019“ a požádali o grant, který by měl primárně pomoci s vybavením nářadí pro naši mládež a částečně i na provozní výdaje. Podle posledních informací je žádost na dobré cestě k vyřízení. Přestože se naše Jednota v rámci župy Budečské řadí mezi ty menší a nebojím se říci, že jsme řazeni i z pohledu Magistrátu města Kladna spíše k periférii, dosahoval výbor během celého volebního období vyrovnaného rozpočtu, což tady jistě ještě několikrát zazní z výroční nebo finanční zprávy.

Členská základna Jednoty se během těch tří let různě obměňovala, což je v dnešním světě určitě přirozené. Nejvíce změn průběžně zaznamenává hlavně oddíl zápasu, kam dochází děti a mládež, a práce s touto drobotinou je nejnáročnější. Udržet děti u sportu již není pouze záležitostí sportovišť a školních tělocvičen, ale různých marketingových domů, které nabízejí tzv. odkládací prostory pro děti, a kdy si rodiče nakoupí nebo případně relaxují při kávě. Samostatný svět dětí je globálně vnímán přes počítače, mobilní telefony, tablety a další širokou škálu výpočetní techniky, s kterou dnešní mládež často tráví volný čas. Nelze do sportovních aktivit děti nutit a proto je přirozené, že přichází a odchází. Musíme je ale v naší jednotě vnímat a snažit se oddílu zápasu nebo všestrannosti co nejvíce pomáhat. Stejná obměna částečně každý rok postihne i oddíl stolního tenisu, kde jsou ovšem důvody spíše časové, pracovní nebo osobní. Na druhé straně jsou mezi námi již dlouholetí členové, kterým právem patří velké poděkování za odvedenou práci. Při této příležitosti nelze nevzpomenou br. Miloslava Šímu, který několik let zastával v Jednotě funkci kontrolní komise a bezesporu žil v sokolských zásadách, a kterého jsme doprovodili na jeho poslední cestě. Čest jeho památce.

Během našeho volebního období jsme zažili Všesokolský slet, kterého jsme se přímo neúčastnili, ale přispěli jsme výběrem sletových známek, a to jak v roce 2017, tak v roce 2018. Letos také poprvé oslavíme 8. říjen, který se stal díky zákonodárcům ČR významným dnem a v kalendáři bude uveden jako „Památný den sokolstva“

Minulý týden proběhl v oddílu stolního tenisu již 3. ročník Josefovského turnaje, který si doufám získává v regionu Kladno svou tradici. Pravidelně oddíl ST pořádá i v rámci Jednoty další sportovní turnaje. Ne jenom za organizaci těchto iniciativ, ale hlavně za informování aktuálního dění v naší jednotě prostřednictvím webových stránek musím poděkovat br. Marku Teimlovi. Na druhou stranu se přiznám, že bych ocenil i nějaké akce již zmiňovaného oddílu zápasu, které lze na stránky vyvěsit a můžou to být i akce typu pálení čarodějnic, různé venkovní akce apod.

Možná je paradoxem, že i já se již řadím do archívu této Jednoty. Přišel jsem v době, kdy br. Čítek aktivně sportoval a vodil s sebou svého vnuka školou povinného a dnes si vodí tento vnuk do Jednoty svého synka, možná budoucího dalšího sokolíka. V roli hospodáře, místostarosty a starosty jsem letos získal plnoletost a oslavil 18 let, tedy celkem 6 volebních období a je čas bilancovat. Někteří tady dnes s určitostí svoji kandidaturu v pozici statutáru Jednoty nebo člena výboru ukončí a bude potřeba, aby je doplnili ti, co budou ochotni pokračovat a tuto Jednotu pro budoucnost podržet.

Asi jedním z prvořadých úkolů nového výboru, který tady dnes z voleb vzejde, bude řešení kanalizace, která neprošla revizí tak, aby mohla být předána Středočeským vodárnám. Stejně tak i dokončení sociálního zařízení pro venkovní prostory a v šatně. Tento požadavek se stává stále ožehavějším i z důvodu něžného pohlaví, které se nemůže zapojit do sportovních aktivit v případech smíšených skupin. Nový výbor také bude muset řešit využití služebního bytu a správce, protože br. Stöber z osobních důvodů svoji činnost v Jednotě ukončuje.

Přestože jsou v našich řadách někdy různé názory, které osobně nazývám manželským hašteřením, apeluji na všechny členy, aby své názory vyjadřovali přímo a tam, kde mají zaznít. Na druhou stranu je potřeba umět přijmou kritiku, sebekritiku a kompromis. V opačném případě vstoupí nový výbor do problematického tříletého volebního období. Dnes vy, Valná hromada budete volit nový výbor, já již mohu pouze tomu starému poděkovat za vykonanou práci, za mnoho hodin trávených mimo sportovní klání, za čas, který mohli trávit s rodinou nebo s přáteli, za čas, který mohli věnovat svým koníčkům a zálibám. Ten čas a prostředky, které během 3 let věnovali tomuto Sokolu, této Jednotě.

Valná hromado, děkuji za slovo. br. Zdeněk Rohlíček, starosta (slovo starosty) VH dne 23. 03. 2019