V sobotu 5. 9. 2020 se konala Valná hromada TJ Sokol Dříň za účasti 15 členů. Valnou hromadu zahájil starosta jednoty bratr Zdeněk Rohlíček "Slovem starosty".

Vážení sokolové, bratři

Tak, jako každý rok si Vás dovolím přivítat, i když netradičně na VH v září, místo klasického března. Zároveň i v úplně novém prostředí, tady v prostorách restaurace „U Páva“, za což děkuji i za Vás bratru Zdeňkovi Kasíkovi. Nové prostory jsme v rámci výboru museli schválit hlavně z důvodu, že prostory původní zasedací místnosti se díky realizaci dle projektu správcovského bytu zmenšila cca o polovinu. Ale o tomto tématu budu mluvit později. Nejdříve bych rád zmapoval rok 2019 z pohledu činností výboru a jednotlivých oddílů. Nebudu tedy hovořit o úspěších nebo naopak neúspěších v soutěžích oddílů, reprezentacích jednotlivců apod., protože tato adresnost patří předsedovi sportu ve svém ročním shrnutí.

Bohužel musím začít určitou skepsí, a to hlavně o dnes již zaniklém oddíle zápasu. Nebudu tady mluvit o konkrétních osobách, protože kdo se pravidelně účastní VH, jistě ví, kam přesně moje slova směřují. Jarním odchodem bývalého správce, který oddíl zápasu vedl, došlo během loňského roku k absolutnímu rozkladu oddílu a v závěru roku svoji činnost definitivně ukončil. Problémy vznikly už na VH 2019, kdy nejen zástupci oddílu zápasu poukazovali na mnohá úskalí v jejich práci, ale také na určité, z jejich pohledu, nekorektnosti ohledně placení oddílových příspěvků, rozdělování dotací nebo jejich vymahatelnost. Na okraj jenom připomenu, že nové vedení oddílu zápasu si nechalo odhlasovat na VH 2019 např. novou přenosnou lékárničku, nějaké sportovní náčiní nebo větší aktivitu výboru pro jejich činnost. Lze říci, že výbor všechny jejich požadavky splnil, přestože původně podmínil určitou část plnění, i jejich aktivitou, kterou přislíbili. Ta se ale v čase nedostavila, ba naopak, zodpovědní činovníci začali oddíl zápasu postupně opouštět. Jenom pro ilustraci tedy doplním, že v roce 2019 oddíl zápasu požadoval lékárničku, zrušení oddílového příspěvku pro trenéra, nákup medicinbalů, švédskou bednu, opravu cca 40 žíněnek, ponechání celé dotace MŠMT „Můj Klub 2019“ na svoji část energií a dresy pro malé zápasníky. Jenom díky aktivnímu přístupu celé valné hromady došlo hlasováním k určitým nastaveným pravidlům typu „pokud budeš celý rok trénovat, dostaneš oddílové příspěvky zpět formou odměny“ nebo např. „chceš celou dotaci, tak si ji celou musíš vyřídit“. Ano, ne všechny podmínky může činovník splnit bez pomoci výboru Jednoty, ale zde byla „pouze z mého pohledu“ natažená ruka s otevřenou dlaní. Osobně jsem největší příkoří spatřoval na samotných dětech, pro které se vlastně vše pořizovalo, a přestože jsem zhruba ke konci roku (říjen 2019) pozval rodiče dětí, které oddíl zápasu navštěvovali a snažil se najít společně určité východisko, setkal jsem se pouze s nepochopením a vlastně i s pochopením problému. Nebudeme je odkládat sem, budeme je odkládat jinam. Takže tolik pouze k dokreslení zániku mládežnického oddílu všestrannosti

V roce 2019 jsme se také museli rozloučit s pronájmem a členkou oddílu AGILITY, která rezignovala po zamítavých stanoviscích výboru, kdy nárokovala venkovní úpravy nebo ústupky Jednoty Dříň v částkách převyšujících vybraný nájem od tohoto oddílu. Celý průběh a argumentace výboru je v zápise výboru ze dne 8. 6. 2019, stejně jako průběh ohledně dotace „Můj klub 2019“.

Další oblast, kterou tu chci zmínit, je náš nový správce, který se letos stal i členem naší Jednoty. Myslím, že se výběr nového správce určitě vydařil, protože si zadané úkoly, až na malé nedostatky, plní. I z tohoto důvodu odhlasoval výbor prodloužení nájemní smlouvy, která měla platnost do konce dubna letošního roku. Současná nájemní smlouva byla dokonce prodloužena na 3 roky, aby se předešlo každoročnímu vyhodnocování a obnově smlouvy, ale i z důvodu určité právní jistoty pro správce. Chci tady našemu bratru poděkovat, že hlavně rekonstrukční část dle projektu přesně plnil a tím zhodnotil i majetek naší Jednoty. V rámci této rekonstrukce jsme požádali Magistrát města Kladno, komisi pro životní prostředí o dotaci z důvodu ekologického vytápění. Bez této pomoci hrozilo, že návratnost z našich finančních zdrojů se může promítnout do záporných čísel při roční účetní uzávěrce. Nakonec jsme tedy dotaci, která činila 60 % z ceny pořízení elektrokotle a ústředního topení dostali a já tedy tímto MMK děkuji. Dovolím si tady ještě poukázat na jeden nešvar. Osobně se mi nelíbí, když někteří činovníci dovedou pouze kritizovat místo toho, aby vzali koště nebo hadr a vyzkoušeli si, co ta práce obnáší např. v rámci brigády. Správce není nijak právně vázán k daným činnostem, kdy má za práci stanovenou mzdu nebo např. hodinovou sazbu. Naopak je povinen platit řádně nájem ze služebního bytu a plnit požadavky správce objektu. Pokud si plní řádně, náleží mu po odsouhlasení VH jednorázová odměna.

Dalším vstupem mého příspěvku je pochopitelně práce výboru.

Od minulé VH v loňském roce se sešel výbor celkem 3x a v letošním roce jednou. Veškeré zápisy z výborových schůzí jsou plně k dispozici všem členům TJ Sokol Dříň na webu Jednoty. Letošní schůze tradičně předcházela připravované VH, která byla původně stanovena na konec března. Veškeré plány nám, jak všichni víme, zmařilo vyhlášení nouzového stavu ČR. Práci ve výboru Jednoty osobně hodnotím velmi kladně. Myslím, že všichni členové výboru pracovali v roce 2019 na své maximum. Určitě patří dík novým členům, a to jednateli a hospodáři. Přestože tady mám hodnotit hlavně rok 2019, musím zmínit poděkování předsedovi sportu za aktivní informovanost mých rozhodnutí spojených s pandemií a přenos do členské základny. Následně dodržování bezpečnostních pokynů správcem a všemi členy Sokola.

Tímto zásahem se vše komplikovalo, protože nedošlo k řádnému termínu VH a chyběla tak různá důležitá schválení (rozpočet, pravidelné kontrolní činnosti, podklady do VR, čímž se nadaly čerpat některé dotační programy apod.) Na druhé straně mám kompetence dané stanovami ČOS, a proto jsem i bez oslovení výboru řešil důležité věci, které nesnesly odkladu (obnova smlouvy s KB, výdaje za přenechání krajské soutěže, smlouva a zakoupení sekacího stroje, žádost o dotaci u MMK, řešení volebního okrsku apod.)

Říká se, že nejlepší nakonec, ale domnívám se, že tento rok prostě není příznivcem v žádném ohledu. To, co dnes budeme řešit v diskuzi, bude rezignace na funkci místostarosty, který v červenci zaslal tuto informaci prostřednictvím komunikačního emailu všem členům výboru.

Vy, co dnes tady sedíte a máte právo volit, jste členy TJ Sokol Dříň a jste valnou hromadou, nejvyšším orgánem Jednoty. Prosím, řešme na této VH tedy problémy, strategie, vize, konstrukce, návrhy či řešení naší Jednoty, kde zůstal po roce 2019 už pouze oddíl stolního tenisu, a ne problémy stolního tenisu, protože ten tady zůstal.

Valná hromado, děkuji za slovo.

br. Zdeněk Rohlíček, starosta (slovo starosty) VH dne 5. 9. 2020